விண்ணப்ப படிவம் (2020 - 2021)பாடம் / பதிவு எண் செய்முறைத் தேர்வு எழுத்துத் தேர்வு மொத்த மதிப்பெண்கள்
 (Allowed file types, .pdf, .doc & max size 1mb)

 (Allowed file types, .pdf, .doc & max size 1mb)
 (Allowed file types, .pdf, .doc & max size 1mb)

 (Allowed file types, .pdf, .doc & max size 1mb)
 (Allowed photo types, .jpg, .jpeg, .png & max size 1mb)